รอบสอบวันที่ 07/11/2019      09.00 - 11.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ 2201

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม***

รอบสอบวันที่ 07/11/2019      12.00 - 14.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ 2201

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม***

รอบสอบวันที่ 07/11/2019      14.30 - 17.00     ห้อง คอมพิวเตอร์ 2201

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม***

รอบสอบวันที่ 08/11/2019      09.00 - 11.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ 2201

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม***

รอบสอบวันที่ 08/11/2019      12.00 - 14.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ 2201

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม***

รอบสอบวันที่ 08/11/2019      14.30 - 17.00     ห้อง คอมพิวเตอร์ 2201

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม***

รอบสอบวันที่ 11/11/2019      09.00 - 11.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ 2201

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม***

รอบสอบวันที่ 11/11/2019      12.00 - 14.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ 2201

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม***

รอบสอบวันที่ 11/11/2019      14.30 - 17.00     ห้อง คอมพิวเตอร์ 2201

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม***

รอบสอบวันที่ 13/11/2019      09.00 - 11.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ Double A

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ยกเว้นวิทยาลัยนานา)***

รอบสอบวันที่ 13/11/2019      12.00 - 14.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ Double A

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ยกเว้นวิทยาลัยนานา)***

รอบสอบวันที่ 13/11/2019      14.30 - 17.00     ห้อง คอมพิวเตอร์ Double A

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ยกเว้นวิทยาลัยนานา)***

รอบสอบวันที่ 21/11/2019      09.00 - 11.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ Double A

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ยกเว้นวิทยาลัยนานา)***

รอบสอบวันที่ 21/11/2019      12.00 - 14.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ Double A

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ยกเว้นวิทยาลัยนานา)***

รอบสอบวันที่ 21/11/2019      14.30 - 17.00     ห้อง คอมพิวเตอร์ Double A

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ยกเว้นวิทยาลัยนานา)***

รอบสอบวันที่ 22/11/2019      09.00 - 11.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ Double A

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ยกเว้นวิทยาลัยนานา)***

รอบสอบวันที่ 22/11/2019      12.00 - 14.30     ห้อง คอมพิวเตอร์ Double A

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ยกเว้นวิทยาลัยนานา)***

รอบสอบวันที่ 22/11/2019      14.30 - 17.00     ห้อง คอมพิวเตอร์ Double A

***เฉพาะนักศึกษารหัส 58-61 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ยกเว้นวิทยาลัยนานา)***