Publications


ประกาศของสถาบัน / มหาวิทยาลัย

 1. หนังสือความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2560
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสตาร์ทอัพและพัฒนาธุรกิจ พ.ศ. 2560
 4. คู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร
 5. ประกาศเกณฑ์การเทียบ SSRU-TEP กับคะแนนประเมินผลปฏิบัติราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานเครือข่ายสถาบัน

 1. หนังสือความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน
 2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบ 2563
 3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบ 2562
 4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบ 2561

เอกสารอื่น ๆ

 1. Good University Report 2562 (ภาษาไทย).pdf
 2. Good University Report 2019 (English).pdf
 3. Good University Report 2019 (China).pdf