List of scholarship students


รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ประจำปีงบประมาณ 2564

- ครั้งที่ 2/2565


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล :

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


 รหัสนักศึกษา : 

 ชื่อ-สกุล : 

 คณะ/วิทยาลัย : 

 ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล :        

คณะ/วิทยาลัย :

ได้รับทุน : 2,500 บาท