รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2565   อบรมวันที่ 2, 3, 4, 9, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 01
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
160122525085นายธันวา ยงค์เกตุกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261823329010นายหฤษฏ์ โชติพินทุวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
359127337036นายศิรสิทธิ์ สุทธิยุทธคณะวิทยาการจัดการ
463423471253สิบเอกคุณภูมิ ปทุมสูติวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
562123449107นางสาวชลธิชา ตุ้ยกาศวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
662131114003นางสาวกัญจนพร แซ่เจียมคณะครุศาสตร์
764423440071ส.ต.ต.ธนากร หนูทิมทองวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
862127337046นางสาวตวงพร ตังป๊อกคณะวิทยาการจัดการ
962127337018นางสาวพัชรินทร์ จันท์หอมคณะวิทยาการจัดการ
1062127337056นางสาววาสนา ชวดคำคณะวิทยาการจัดการ
1163522301063นางสาวสุกัญญา หวายสันเทียะวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1263522301019นายปฐพี พงษ์เกตุกรณ์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1363427346029นายศุวัชร เพ็งธนากิจวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1462127315054นางสาวพรปวีณ์ ศิลป์ประสมคณะวิทยาการจัดการ
1562127351009นางสาวฐิตาภา อินณรงค์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1662127337034นางสาวณัฐริกา วารีรัตน์ วารีรัตน์คณะวิทยาการจัดการ
1763823471008อาษา จุ่นคตวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1862123328106นางสาวฝน สิริกาญจนากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1961123442168นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลอนงค์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2064423471327นายส.ท.ณรงค์ สัตตังวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2162123328119นางสาวสุพิชฌาย์ ปานน้อยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2262127351029นางสาวกชพรรณ ชัชวงษ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2362123328112นายภาณุวัสส์ วิเชียรแก้ววิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2461123329134นางสาวสิริภัทร รัสมีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2564123477001นางสาวชลิดา ชงขุนทดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2663122502015นางสาวพิยดา วังกุ่มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2762127313188นางสาวดานีย๊ะ หมัดมีคณะวิทยาการจัดการ
2862128302090นายณัฐวุฒิ​ พุ่มกำพลคณะวิทยาการจัดการ
2961123470002นายเกียรติขจร ดาวเศรษฐ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3064427347001นายกิตติพล มนตรีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3161827310002นายณัฐวุฒิ สุชนสวัสดิ์คณะวิทยาการจัดการ
3262527337013นางสาวอนุชสรา ปราณีวงค์คณะวิทยาการจัดการ
3362123471150นางสาวศุภศิริ ยศวิชัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3463122233003นางสาวเบญญาภา เฟื่องน้อยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
3563122233001นางสาวชนกนันท์ ตั้งวินิต ตั้งวินิตวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
3663122233007นางสาวศุภรดา อิงรัตนชัยรัตน์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
3763122233008นางสาวพรชิตรา สุขะปิยังคุวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
3863122233002นางสาวศรัญญา ห้วยหงษ์ทองวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
3963122233004นางสาวรุ่งฤดี แดงสีท่าวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
4063123450066นางสาวรุจิรา ขอยึดกลาง ขอยึดกลางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4164423440004ร.ต.ต.กรณ์เทพ งามภูพันธ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4263122233005นางสาวชุติมา ดวงสโมสรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
4364427347018นางสาวปานไพลิน เกษมสุขวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4464427347017นางสาวปริศนา แนมไสวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4562123450014นายศุภณัฐ บำรุงวัดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4662127339149นางสาวเพชรรุ่ง บุญตันวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4764123401016นางสาวถิรดา สารธิ สารธิคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4862127313040นางสาวปิยะธิดา ทองนอกคณะวิทยาการจัดการ
4962127313150นางสาวสุภามาศ สิตะโปสะคณะวิทยาการจัดการ
5062123328107นางสาวปทิตตา มิ่งขวัญ มิ่งขวัญคณะวิทยาการจัดการ
5164427347013นายตระการ บุญธรรมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5262127313151นางสาวดวงหทัย มงคลเอี่ยมคณะวิทยาการจัดการ
5362127313042นางสาวอภิสรา นาควิเชตรคณะวิทยาการจัดการ
5462123401051นางสาวกัลยรัตน์ ชูมณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5563128302081นางสาวณัฐกมล เขียวแพรคณะวิทยาการจัดการ
5662127335003นายณัฐสิทธ์ น่วมศรีคณะวิทยาการจัดการ
5763123450007นางสาวสุภาณี แก้วแป้นวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5863121110032นางสาวสิริยากร ยันอินทร์คณะครุศาสตร์
5960122525068นางสาวณัฐนรี มโนวชิรสรรค์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6062122535007นายพีรดนย์ จันทะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6164522202025สามเณรเศรษฐิพัฒน์ พิเชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6263522202009สามเณรรภัสพงษ์ เสียงใสคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6363123322022นางสาวไอรดา มีสา มีสาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6463423471251เรืออากาศเอก ภัฏ คมภัสอัษดินวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6564522202003พระธเนศ กลิ่นบุญนาคคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6663423471250นายกลวัชร มาตะระวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6764522202034พระมหา กัณชมินท์ ดานขุนทดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6864522202023สามเณรกิตติพงษ์ ชัยสนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6962122224008นางสาวอัญชิสา นิ่มมาโนชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7062122224013นางสาวสุธาวี แป้นทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7161122228083นายธนพงษ์ บรรจงช่วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7262127321128นางสาวภัทรวดี ป่อซิ่ว ป่อซิ่ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7362127321094นางสาวปรียานันท์ สุดมุขวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7462123464032นายศิวกร มิ่งมงคลสุขวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7563522202010สามเณรธนวัฒน์ เลียงกาทิพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7663121111028นางสาวศิราณี วันนาคณะครุศาสตร์
7764522202031สามเณรสิทธิชัย หนูเอี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7863522202045สามเณรณัฐวุฒิ เวชวิชัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7963121111003นางสาวพัชรี สิงหวีคณะครุศาสตร์
8061822203009นางสาวน้ำฝน น้ำใจดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8163427323048นางสาวมาริสา แก้ววันทาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
8263427323040นางสาวปิยะนุช ไชยศรีฮาดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
8363427323047นางสาวนลิตา โพธิ์แย้มวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
8462123329270นางสาวสุลักขณา แกล้วกล้าคณะวิทยาการจัดการ
8564427347006นางสาวชิษณุชา ฐอสุวรรณวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8664427347009นางสาวพิมพ์พร ชุมเเสงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8763427346043นางสาวสิริญา คงทัศน์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8862127321063นางสาวรนิตา พานแก้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8964423471279ส.ท.ศรายุทธ เชียงสาพันธ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9064423440074นายวศิษฐ์ ศิรินทร์วงศ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9162123449041นางสาวทักษพร ชุมแก้ววิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
9264423471287สิบโท เอกธวัช พรสิวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9364423471332นฤมล สุดสวาทวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9461127342042นางสาวธัญชนก เนาวนนท์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9564423471337จ.ส.อ.พรพล พุ่มพินิจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9664522202019พระภูรินัฐ สิงห์คูณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9764423471322นายนิพิธพนธ์ ธนิสรธนาสิทธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9861122203083นางสาววริศรา พัฒนชัยโกศลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9963427323039นางสาววรรณวิภา ปานประเสริฐคณะวิทยาการจัดการ
10063427323043คุณวิไล อัครกำธรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10164522202056พระมหาธนากร สถานุทัตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10263427323050นางสาวนวลวจี สะพานแก้ววิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10363427323044นางสาวสุชัญญา สารีดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10463427323053นายมนัสชัย สินเสวีคณะวิทยาการจัดการ
10563427323042นายกฤษณ์ แก้วหานามวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10663127349028นายชยพล ชัชชัยมุงคุณวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10762528302010นางสาวเปมิกา ปิมปาคณะวิทยาการจัดการ
10862123403010นางสาวธรชพร ประคำนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10962123403031นางสาวศิริพิชญ์ ตอโมกข์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11062123403032นางสาวมนัสกานต์ ผิวครามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11162123403022นางสาวสุพิชชา คงพูลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11263423471110ส.ท.เมธานนท์ วนิชพงษ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11362127313106นางสาวนิรชา มณีสายคณะวิทยาการจัดการ
11462123405069นางสาวกชกร กอนตระกูลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11564122525039นางสาวอภัสรา แสนศรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11662122203099นางสาวปิยธิดา สาริกาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11762122203075นางสาวลดา คะระนันท์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11862122203072นางสาวธนพร มาน้อย มาน้อยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11962122203069นางสาวตะวัน บุตรจันทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12061123402088นายชัชวัสส์ เลิศพันธุ์รัศมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12161123405023นางสาวพรทิพย์ ปานรักษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12262127335034นายสิรภพ วิเชียรญาณคณะวิทยาการจัดการ
12364122525032นางสาวชลีกร อากาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12464423440041ส.ต.ต.ธรรมนูญ ศรีโคตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12563122901064นายเจตริน นิมาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
12664122525048นางสาวสุชาดา ภักดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12763427321061นางสาววาสิฎฐี ไชยสาส์นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12862127337071นายชินวัตร ปะทักขินังคณะวิทยาการจัดการ
12963427321062นายบุญเรืองรัตติพร ขำสุวรรณวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13062127337068นางสาวกุลธิดา นันทะจักร์คณะวิทยาการจัดการ
13161123402019นางสาวมัทรี ห้วยหงษ์ทองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13264423440095พ.ต.ท.สุดเขต พละเอ็นวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13362123402023นายนพรัตน์ คะอังกุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13460123442256นายณัฐวฒิ ปินทรายมูลวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
13563123449036นางสาวจิดาภา ทองจันทร์แก้ววิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
13662127321047นางสาววัสสวดี นฤนารถวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13762123328019นายศรัญภัทร หลิวชาญพิมพ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
13862127310082นางสาวสุภาภรณ์ ฟ้ากุศลคณะวิทยาการจัดการ
13963522301006นายกร สุวรรณพงษ์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
14062123403018นางสาวน้ำทิพย์ แซ่ตั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14162123403019นางสาวจรรยมณฑน์ ปัดทุมวังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14262123403028นางสาวดวงกมลชนก เเสงพรมทิพย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14361827313021นายนนทวัฒน์ จิรพัฒนพงศ์คณะวิทยาการจัดการ
14461827310012นายเจตณัฐ โพธิ์วันคณะวิทยาการจัดการ
14561827310016นายธนภัทร์ พรหมอักษรคณะวิทยาการจัดการ
14664427323044นายศิริศักดิ์ ทุมวันตาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14764427323043นางลัดดา คล้ายชาวนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14860122525087นายดารากร ฟูศรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14962122505004นายภาสวิชญ์ มิ่งวงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15062123328069นางสาวสรินธร หวังมุขกลางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
15164427323040นายจิรายุ กองจันดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
15262128302185นายดนุนัย คะจรรยาคณะวิทยาการจัดการ
15362123328010นางสาวนันทิดา เทียมทองวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
15462123321086นายสกล จารุจินดาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
15564522301017นายคมสัน สาพรมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
15663122401019นางสาวธัชชา แก้วเนตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15761123404029นายเตโชชโยดม เถาคำแก้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15863522301037นายปฏิวัติ พานชัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
15963123464014นางสาวปาณิศา ศิริสวัสดิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
16062127338014นายสมควรดี จันทร์ประเสริฐคณะวิทยาการจัดการ
16164427323062นางมณฑาทิพย์ สุขพูลวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
16262127337062นางสาวกชกร หงษ์เจริญคณะวิทยาการจัดการ
16362121108043นายณัฏฐ์ ประเสริฐสุขคณะครุศาสตร์
16462123328091นางสาวบัณฑิตา โนกันวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
16564522202057ศ.ณ.วุฒิเกียรติ สีสันต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16662123329062นางสาวเรืองศิริ ก้องพรหมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
16762123329081นางสาวพรรณพัชนันท์ พันแน่นวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
16862522202022สาเณร นัฐพล สิทธิคำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16962522202026พระมหาสมชาย อุมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17062123328067นายธีรภัทร เรืองแก้ววิทยาลัยนิเทศศาสตร์
17164427323033นางสาวกัณฑิญา มูลเงินวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
17262127315055นางสาวทิพย์สุดา พรมนามคณะวิทยาการจัดการ
17362127315068นางสาวสุดาจันทร์ กองจันทร์คณะวิทยาการจัดการ
17462527337006นางสาวชัญญาภัค จีนใจตรงคณะวิทยาการจัดการ
17562127338003นายปัณณวิชญ์ แสงสุขคณะวิทยาการจัดการ
17662127338028นายพชรพล เมืองกรุงคณะวิทยาการจัดการ
17762123329058นางสาวน่านฟ้า ศรีวิสุทธิ์เมธาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
17862123329230นางสาวสิริยากร แช่มเงินวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
17964122529017นายเมธัส เอี่ยมสำอางค์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18062122209001นายศุภณัฐ ไชยลาภคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18164121109002นายพงษ์ชนะ สืบเพ็งคณะครุศาสตร์
18262123322107นายนพปฎล ตรีวิจิตรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
18360122201111นางสาวชลดา กันธิยะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18463123440071นางสาวพัสตราภรณ์ บานทองวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
18563122228053นายนราธร สุดใจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18663122228036นายชัยวัฒน์ สูงใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18763427322002นางสาวนิศารัตน์ หวันเหล็มคณะวิทยาการจัดการ
18860122519024นางสาวมัทธนา มาตย์วงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18962122230107นางสาวอันธิกา รัตนวิโรจน์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
19062122535015นายสหรัฐ อินกาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19162122535013นางสาวเสาวลักษณ์ พลัดพริ้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19262122535016นายศุภสิทธิ์ อินทร์เจริญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19362123329275นายชนนน รุ่งเรืองผลคณะวิทยาการจัดการ
19460123442246นายทวีวัฒน์ พนักศรีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
19562127349063นายพุฒิพงศ์ บุญสุริยกานต์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
19663122520040นายจิรายุ คำก้อนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19762123301036นายกฤษณะ ศรีทองวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
19862123449243นางสาวนฤมล แก้วงามสะอาดวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
19964123330114นางสาวมณฑิรา อ่อนฟุ้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
20062122502026นายสิริวัฒ แย้มพกสุขคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม