รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2565   อบรมวันที่ 2, 3, 4, 9, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 02
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
160126607039นางสาวชุลีพร นิลอำพรคณะศิลปกรรมศาสตร์
262123401065นางสาวอนุธิดา อนุธิดาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
362127312048นางสาวจีรวัลย์ คงทนคณะวิทยาการจัดการ
463423471244จ.อ.ชุติเดช ศรีวิชัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
562123449091นางสาวนภัสสร พรมแพงดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
661823329028นายธีรพัฒน์ ทองมะเริงคณะวิทยาการจัดการ
763427346003นางสาวขิม คำสว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
862127315053นางสาวกาญจนา หงษ์สุขคณะวิทยาการจัดการ
961127338051นางสาวโสรยา ไชยลังกาคณะวิทยาการจัดการ
1063423471246ส.อ.ศุภกร สุทธิแสนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1161127313002นายกฤษฏิ์พิสิษฐ์ แสงอินทร์คณะวิทยาการจัดการ
1262122203048นางสาวภัทรสิริ บุญมีมากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1364123464044นายอัครวินท์ เนื่องจำนงค์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1464123464028นางสาวพัชณิดา เนาวโอภาสวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1562123471051นายธิติวุฒิ ปาปะไพวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1662127321152นางสาวประภาศิริ สิงห์โตวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1762128302016นางสาวปุญธิดา ธรรมกิจคณะวิทยาการจัดการ
1862122901017นางสาวทิพย์สุดา ขันชารีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1962127349024นายอภิสิทธิ์ ปานพิมพ์ใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2062123449143นางสาวนภสร แซ่ซิงวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2164123450039นางสาววรัญญา ปั่นชะวาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2264123450038นางสาวมัณฑนา สุวรรณแย้มวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2362123440073นายอัครพนธ์ อัชฌากรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2462122524002นางสาวกัลยาณี ปราบมนตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2563122203101นายกฤษฎากรณ์ สินใจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2662123329085นางสาวมินตรา รอดพ่วงวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2762123423033นายพิเชษฐ์พงศ์ ทับสุวรรณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2862123423147นายไพบูลย์ เสียงไพเราะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2962123423161นายสาริศ จันทร์สว่างวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3062123423007นายธนวัฒน์ ธีรานุจรรยงค์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3162123423149นายรวิพงษ์ รามัญอุดมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3263522202003นายนิมิตต์ เที่ยงธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3362126606065นางสาวหัทยา ชาติกุลคณะศิลปกรรมศาสตร์
3462126606048นางสาวปภัสสร สนศิริคณะศิลปกรรมศาสตร์
3562126606012นางสาววราลักษณ์ นิยมวงษ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
3664423471285วุฑฒินันท์ พลนาแสนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3763123472071นางสาวนภาภรณ์ ศิริสุข ศิริสุขวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3864423440132ส.ต.ต.พีรวิชญ์ สิถิระบุตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3963423471302จ.ส.อ.บุญญฤทธิ์ ไพรสิงห์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4063423471223จ.ส.ต.เกรียงไกร ตันตระกูลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4163423471232ส.ท.ชนะศาสตร์ ข่ายม่านวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4263423471227ส.อ.บุญเลิศ แสงสว่างวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4362127340007นางสาวสุพรรณิการ์ นาคใหม่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4464423471205ส.อ.กฤษฎา พลตื้อวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4564123484025นางสาวนรินธร จาตุรัสวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4662122203055นายอัคราช อึ้งประสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4762123440107นายยุติกร แก่นสมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4864423471065นายประจักร์ พุทธวงค์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4963123449021นางสาวจิตรานุช ทองจันทร์แก้ววิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
5063127321110นางสาวปวีณา ประสังสิตวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5164423471207นายอนุกุล ตามสีรัมย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5263127321056นางสาวณัฐสิมา มาสู่ผลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5363123463007นายสุทธิภัทร โศภาพรตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5463127321030นางสาวสมนวรรณ สืบวสุธากุลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5563127321153นางสาววิลาวัณย์ แอบจันทึกวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5662126607035นางสาวพิมพ์ชนก หาญณรงค์คณะศิลปกรรมศาสตร์
5762123329195นางสาวนุชจณี นวลศรีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5862123329119นายตะวัน คงจันทร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5962127322004นางสาวกัญญารัตน์ อมรรัตนบงกชวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
6062123321057นางสาวพิมลวรรณ ทรวดทรงวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6163122901037นางสาวศุภกัญญา อิ่มไพรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
6263122901050นางสาวธิดา ชุมทองวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
6363122901036นางสาวณีรนุช ทัดทองวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
6463123450061นางสาวสุวพิชชา แก้วมณีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6560122519049นายภีระ พสุวิทยกุลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6663123402111นางสาวชลธิชา ด่านจงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6762123322078นางสาวธัญญารัตน์ หย่นครบุรีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6862123322075นางสาวรวีวรรณ สิมะขจรบุญวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6962126613046นางสาวเกศชริน ศรีมูลคณะศิลปกรรมศาสตร์
7062123440095นางสาววิลาสินี หนูพันธ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7162126613041นางสาวศศิวิมล ขาวกะสิคณะศิลปกรรมศาสตร์
7262122535009นายปณิธิ ไล้ทองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7362122535004นายอิศรายุ แก้วพวงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7462122535001นายศิวะ แสงแดงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7562122535014นายภูนเรศ น้อยนงเยาว์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7663123449201นางสาวกมลวรรณ ศรประสิทธิ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7762127315075นางสาวกนกกร พิทองคณะวิทยาการจัดการ
7861122228112นายบูรษิณ พวงเกตุแก้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7964122230093นางสาวนวลนภา ชาวกุดรังวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
8061123468025นายศักรินทร์ รื่นลี้ลิ้มสกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8162126614045นางสาวชญาณ์นันท์ โกมลวิศิษฏ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
8262126614011นางสาววรรญาลักษณ์ พรหมโมเมศคณะศิลปกรรมศาสตร์
8363123450030นางสาวมุทิตา ทวีวงษ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8464123322107นางสาวนภัสวรรณ อารักษ์วาณิชวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
8562127315070นางสาวจิราภัทร์ รอดอารมณ์คณะวิทยาการจัดการ
8662127315045นางสาวศศิพิมพ์ อุทัยเลิศคณะวิทยาการจัดการ
8763127342021นางสาวหทัยชนก คุดดอนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8862122901022นายสหัสวรรษ รังสิกุลวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
8963121111002นางสาวอภิญญา ตันติวิไลคณะครุศาสตร์
9064427323058นายนฤเบศ กุลเทศวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
9162122503004นางสาวศุภิกา ศรีคงเกิดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9264123485015นางสาวอาจรีย์ ชาวสวนแก้ววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9364123450005นางสาวอารยา บุญฤทธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9464123450006นางสาวจุฑามาศ เจริญผลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9561827310009นายวศธร ศิริวัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
9662127310097นางสาววศินี เสือขำคณะวิทยาการจัดการ
9763122203116นางสาวพฤกษา เกียรติสุตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9862123403020นางสาวสุพรรณษา โพธิชัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9964427347020นางสาวกฤตพิพัฒน์ วรากุลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10062126614069นายปฏิธาน บัวเรืองคณะศิลปกรรมศาสตร์
10163423471274พลอาสาสมัคร สุรศักดิ์ แสงไสยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10263423471275พล.อส.ภานุวัฒน์ หอมเย็นวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10364427347021นางสาวจิดาภา เพชรสวีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10462527313005นางสาวนวรินทร์ รุ่งโรจน์นวกุลคณะวิทยาการจัดการ
10562823471115สิบโท วิธวัช วัฒนะวิทย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10661127336094นายพงศ์ภรณ์ ปัณณารังสียากรคณะวิทยาการจัดการ
10763423471271นายวิษณุ ไชยเพ็ชรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10863423472172นายวศิน จรัสรติกุลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10964522202060สามเณรสหรัฐ เรือนสุขคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11064423440116นายกิตติภพ ทองประไพวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11164427347014นางสาวซารีน่า คนองชัยโรจน์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11261127336062นายฐนกร เลิศวิทยาภัทร์คณะวิทยาการจัดการ
11364423440076ส.ต.ต.ณัฐดนัย ศรีสาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11463127349016นายวสุพล ศรีรัตน์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
11561127338025นายสหรัฐ แสงวงษ์ชัยคณะวิทยาการจัดการ