รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2565   อบรมวันที่ 2, 3, 4, 9, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 03
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
162528302027นางสาวปรีญาณัสข์ ก้อนเพชรคณะวิทยาการจัดการ
262127321010นายณัชพล ศรีภูธรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
361822203023นางสาวกุลธิดา สุวรรณมงคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
462127354009นางสาวนู้รฮูดา หมัดอะดัมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
563423471113ส.ท.นวภัทร พงษ์รัตนานุกุลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
662123328082นางสาวจุฑาภรณ์ บุญมะณีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
763121108026นางสาวไลลา ขาวดีคณะครุศาสตร์
863127349020นายณัฐชนนท์ แสงเทียนทองวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
962127353059นางสาวทิพยุภา สมแสวงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1062127353060นางสาวสาลินี คูณลานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1162123464050นางสาวกัลยา อุดมฉวีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1264122239012นางสาวพิมลรัตน์ สมศรีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1362122203014นายธนโชติ ทองบางใบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1461123405117นายพลธนรัตน์ ชัยวรรณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1563127354019นางสาวมาริษา เมืองมาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1664427323038นายพงศกรณ์ เสาร์ทนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1763427323001นางสาวนฤภร การีพัฒน์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1864427323035นางสาวพรธิรา ชัยวงค์คณะวิทยาการจัดการ
1964427323002นางสาวนลินรัตน์ อินทร์ขาววิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2064122239070นายสุกรันย์ อาแวกือจิวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
2162123328001นางสาววิไลลักษณ์ อัครวงษ์คณะวิทยาการจัดการ
2263123472025นางสาวสิริเกศ รุกขโภชน์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2363123472045นางสาวนีรนาฏ ประแปงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2463123404045นางสาวพรวลัย รวยสวัสดิ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562122536007นางสาวญาดา กิจสวัสดิ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2662123329223นายภาณุพงศ์ หูแก้ววิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2761122536083นายชนินทร์ธร คุ้มกันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2862528302015นางสาวกาญจนา ยอดแก้วคณะวิทยาการจัดการ
2962127354011นางสาวจริยา ท่อนทองวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3062122535012นายกฤษณะชัย บัวบังศึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3162127313031นางสาวชญานิศ ขุนเณรคณะวิทยาการจัดการ
3263123472007นางสาวศุภามาศ ทองจันทร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3361126611083นางสาวจิดาภา บุญศิริธรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์
3461126611079นายภูมิ ตุลานนท์คณะศิลปกรรมศาสตร์
3563123467010นางสาวพิชามญชุ์ ชื่นสวัสดิ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3663122520021นางสาวกติกานต์ ฉายเลี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3762123328142นางสาวนันฐณิชา โตอินทร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
3863123404026นางสาวศรัณยา นิวัฒน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3963123471169นางสาวกัลยาณี จอนดอนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4062127313181นางสาวปนัฐฎา จันใดคณะวิทยาการจัดการ
4163123402018นางสาวอมลวรรณ อัลมาตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4263423471279นายธนภัทร์ วงศาโรจนฺวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4363423471278นายณวัฒน์ ทิพกฤตานนท์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง