รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2565   อบรมวันที่ 2, 3, 4, 9, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 04
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
162122230119นางสาวสกาวเดือน​ อุทปาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
263423471242นางสาวศุภัชฌา แจ่มใสวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
363121112011นางสาววิลาวัลย์ ยิ่งยืนคณะครุศาสตร์
461122519025นางสาววรรณวรียา รักประยูร รักประยูรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
563423471069นายชัชวาลย์ พยุงวงษ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
664423471139ส.อ.ฉัตรเพชร กาญจนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
764423471300นางสาวภาณิชา เทียมทัดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
864423471169จ.ส.ต. พิริยะ จิตรภักดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
964423471067สิบโท ลิขิต บุญชูวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1063123471154นางสาวลักษิกา เทียนศิริวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1163122203107นางสาวกรกนก สมอุดมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1263122203121นางสาวอนามิกา อาจห้วยแก้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1364522202049สามเณรเปีย (ไม่มี)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1462528302024นางสาวสุนิษา แซ่อือคณะวิทยาการจัดการ
1562528302004นางสาวรักษ์ชนก อ่องคำคณะวิทยาการจัดการ
1662528302016นางสาววิชุดา บุญเพิ่มคณะวิทยาการจัดการ
1762528302002นางสาวดวงจิตร มาลาคณะวิทยาการจัดการ
1863123423077นางสาวอารยา แสงดาราวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
1960827310010นายนฤชา แย้มเงินคณะวิทยาการจัดการ
2062122524009นายปวริศร์ กระตุฤกษ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2164423440062ร.ต.อ.เณศนิพัชร สิริเลิศจิตต์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2263122243016นางสาวนภาลัย น่านวรจิรกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2363122243004นางสาวสิรภัทร จันทร์ทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2463122243020นางสาวณัฐธิดา แผงตันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563122243017นางสาวสุมิตรา สมใจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2663127321061นางสาวนภัสวรรณ แก้วดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2763127321149นางสาวชลธิชา สมจิตรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2862528302008นางสาวเบญจภรณ์ นิทัศน์คณะวิทยาการจัดการ
2962122230071นางสาวชนก​กานต์​ วิเศษ​โส​วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3062122230012นายดุษฎี มีพืชน์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3162122230003นางสาวปภาวรินทร์ บุญเพิ่มวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3263122203124นางสาวพรธิตา ชารีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3362122230099นางสาววรรณวิภา สุรารักษ์ สุรารักษ์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3463127323024นางสาวสุธารัตน์ รอดศรีจันทร์คณะวิทยาการจัดการ
3563127323020นายเดชาวัต ลิขิตพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3663127323007นางสาวอรัญญา กุ้งคำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3763127323011นายกฤตเดช แปลกใหม่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3862123405078นางสาวปทิตตา วงษ์มิตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3962123405030นางสาวพลอยไพลิน ไชยคิรินทร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4062127322008นายณัฐวุฒิ ผสารพจน์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
4162123401064นางสาวจิราภรณ์ ผ่องแผ้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4263127312001นางสาวกีรติกา ครองบุญคณะวิทยาการจัดการ
4363127312024นางสาวธีรนันท์ กงล้อมคณะวิทยาการจัดการ