รอบอบรมเดือน ตุลาคม 2565   อบรมวันที่ 1,2,8,9,10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 01
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
158127327066นายสันติ จินันทุยาคณะวิทยาการจัดการ
258123316033นายพรหมประสิทธิ์ ธรรมจักษ์คณะวิทยาการจัดการ
360127342149นางสาวทัตพร คำเปลววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
463422901005นายกฤตเมธ พงษ์ภมรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
561131111066นางสาวศรัณยา เจริญสุขคณะครุศาสตร์
663423471229ส.อ. ภาณุพงศ์ มิ่งขวัญวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
762823471099นายวริศ ทรงวัตร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
863123321035นางสาวลัลน์ลลิต ผินพิบูลย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
963123321053นางสาวเบญจมาภรณ์ เสือหันวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1063123321034นางสาวคณัสนันทน์ รักชาติวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1162122232030นางสาวผกามาศ แสงจันทร์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1261131111061นางสาวอรณา แก้วมีศรีคณะครุศาสตร์
1363427346035นางสาวนิษฐา นิธิธัญโชติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1462123321102นางสาวศกาวรัตน์ ผาติเรืองชัยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1561527328021นายพูนทรัพย์ โคกโพธิ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1664423493087ส.ต.ต.พิทวัส จันทร์พัฒน์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1763823471008อาษา จุ่นคตวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1862827313006นายศราวุฒิ บุญร่วมคณะวิทยาการจัดการ
1964123485015นางสาวอาจรีย์ ชาวสวนแก้ววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2064123450005นางสาวอารยา บุญฤทธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2164123450006นางสาวจุฑามาศ เจริญผลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2262123466028นางสาวมัณฑนา กิมอ่วมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2362123329134นางสาวญาณิน พึ่งจรูญวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2462123328102นายวีรพจน์ ทิพยานนท์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2562127353068นางสาวชุติมา ภูคงคาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2663123329173นายชัยวัฒน์ พละไสยคณะวิทยาการจัดการ
2764127315173นางสาวไอลดา คืนดีคณะวิทยาการจัดการ
2864427323029นายสุขฉลอง ผลดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2960127336072นายจิรวัฒน์ รสดีคณะวิทยาการจัดการ
3062123402026นางสาวชลลดา จันทร์แจ่มหล้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3162123423176นายวีรภัทร ศรีไข่สอนวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3262122229029นางสาวสมฤดี ทองย้อยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3364423471997นายวิศิษย์ศักดิ์ โอวาระโกวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3463823471087นางสาวอินทุอร ว่องวรพรกุลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3564423471297นายวิศิษย์ศักดิ์ โอวาระโกวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3663122230052นางสาวปุญญิศา อินธิราชวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3763127345053นางสาวณิชาพร พันเทศวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3863123464043นางสาวอรสา จันทร์เปียวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3963123464032นางสาวสุดารัตน์ วิเชียรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4062123449004นางสาวชฎาพร บุตรพรมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
4162123322089นายวชิรวิชญ์ ตรีเมฆวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4261123442162นางสาววรรณ์นิภา จันทร์มาลีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
4363123464023นายขวัญชัย บุยสอาดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4462123402002นางสาวอัญชิสา ไชยมลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4564127313057นางสาวธนัญญา แสงสวัสดิ์คณะวิทยาการจัดการ
4662122225020นางสาวอภิสรา ยงไธสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4761122521005นางสาวกมลวรรณ ทอง​สถิตย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4862123465064นางสาวนริศา ตรีชายาชีพวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4962127313056นางสาวพรสรวง มัคเมธีคณะวิทยาการจัดการ
5062123329100นายอายุวัต อาษาพันธ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5162122205008นายณฐนัยน์ คงอ่ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5264123466017นายธนภัทร ซึมไพศาล​วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5363127343112นางสาวกณภัทร สุวรรณวงษ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5464123450011นางสาวชนาภา สุวรรณพรมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5563122210004นางสาวกัญญาภัค สร้อยสนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
5663423471122นายกฤษนล โพธิ์สอนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5763423471125นายทวีศักดิ์ สิทจันทร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5863423471123นายณัฐพงศ์ นิลนนท์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5963123464019นางสาวสุชาวดี เเสงสุวรรณวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6064123485009นางสาวพัชรพร บุญอารีย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6162123465011นายอดิสร ปราบนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6263123329106นายพรเทพ เทพอิสสระเดชวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6362122536017นายปฏิภาณ ดั่นคุ้มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6463122230058นายอนุวัฒน์ อ่วมบุญมีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
6564423440021จ.ส.ต.รักษ์ รักทองวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6664423440082นายวีรยุทธ รัตนชัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6763123440099นางสาวยลวรรณ บุญมาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6863127343047นางสาวธรินทร์พร อริยะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6963127343080นางสาวอักษราภัค สวัสดิ์วรัญญูวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7063127343029นางสาวศุภากร ศรีอยู่ยงค์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7164423471266จ.ส.อ.ระวีโรจน์ พวงคตวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7264123485006นางสาวสุฑามาศ ชมสุวรรณวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7364423440077นายสราวิศ หาโครตวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7462122205005นางสาวอริสรา อุตทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7562123322119นางสาวลัดดาวัลย์ พิมพ์น้อยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
7664423471062สิบตรี ประกฤษฎิ์ ทองประมูลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7762423471024ส.ท.ใจเด็ด หัสดินวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7861123442173นางสาวกมลพรรณ รองยางวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7964423471140ขจรวุฒิ สุทธิประภาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8063423471119ส.อ.ดนุพล คนฟูมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8163423471126ส.ต.ปฐมพงศ์ ทองเปลี่ยนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8263121110007นางสาวทักษอร จันทศิลป์คณะครุศาสตร์
8362827313005นายสุทธิกาญจน์ เค้าอุทัยคณะวิทยาการจัดการ
8464427360120นางสาวมริสา แจ้งพงษ์ศรีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8562122203009นายณัฐกรณ์ เจริญนามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8662123328101นายฉัตรเทพ เหลืองทองวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
8761123404015นางสาวจิดาภา ทิพย์ทองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8864123485020นางสาวกนกรัตน์ น้อยมณีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8958123442139นางสาวศศิธร พึ่งปัญญาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
9061127310216นางสาวสาธินี ลิ้มวัฒนาภรณ์คณะวิทยาการจัดการ
9163423471114ส.ท.นรุตม์ เสถียรมณีกุลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9263123328056นางสาวศศิธร บัวจันทร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
9363123450089นางสาวสุชิรา เนตผาบวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9463123450094นางสาววรัชยา ยอดเพชรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9564123471021นางสาวีไพลิน เหลืองศิลปวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9662122228002นายเฉลิมพงษ์ ศรีสุมาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9761123442013นายณัฐพงค์ ทองอินไข่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
9861127313217นายศักดิพัฒน์ ท้วมแสงคณะวิทยาการจัดการ
9962122205023นางสาวอารยา มีอุบลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10064423471142ส.ท.เดชา มั่นรอดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10163122210025นายตรีปุณตะ ปัญญาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
10264423471055สิบตรีหญิง กวินทรา เพชรประดับวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10363423471116นายภูทัย ไชยเมล์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10462122205026นางสาวชมภูนุช อริยะดิบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10563123440040นางสาวสลิลทิพย์ สุขเยาว์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10662122202004นายจิรายุ วุฒิพงษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10761122203070นางสาวนางสาวณัฐรดา สืบไวย สืบไวยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10861123442016นางสาวศุทธินี วระโพธิ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
10965427321005นางสาวเสาวลักษณ์ ได้เลิศวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11062122205033นายมาวิน มินโดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11163127343016นางสาวธนพร เทียนไสววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11265427361001นายชยพล ธรรมโชติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11362828302005นายธีรธาดา จอมหงษ์คณะวิทยาการจัดการ
11462123301024นางสาวปนัดดา ทองดอนน้อยคณะวิทยาการจัดการ
11562123301003นางสาวลลิตา แสงดอกไม้วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
11662123301048นางสาวชนะกานต์ พรมสอาดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
11762123301021นายสุทธิราช บัญชาวังวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
11862123301039นางสาวฐานิตร กรีวัชรินทร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
11964423440067นายทินภัทร ยังสถิตย์ ยังสถิตย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12064423440044นายธาม โภคินกรณ์พงศ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12164423440142นายธนโชติ ศิริอนันต์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12264823471061ส.อ.พรรษา ลือดาราวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12364823471046ส.อ.ณัฐพงษ์ นพคุณวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12464823471008สิบเอกธนกร เงินประสิทธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12563427321108นางสาวอัญญดา คงนิสบันวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12660123328071นายเฉลิมรัฐ ไชยขันธ์คณะวิทยาการจัดการ
12762123301026นางสาวสัตตบงกช จิตรณรงค์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
12862123322070นางสาวพลอยพรรณ บุญเพ็ชร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
12962827313012นายกลวัชร สุริยะสุขคณะวิทยาการจัดการ
13063123463016นางสาวหฤทัย อ่อนกะตาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13164423440008ส.ต.ต.ชาคริต ดิษระวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13263127328007นางสาวธนภรณ์ สุดโคตรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
13362827310014นายอนาวิน ดีคณะวิทยาการจัดการ
13462122230128นางสาวจันทร์สุวรรณ์ กุยทวีจรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
13564423471340นายอานนท์ งามจันอัดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13664123485045นางสาวฟ้าใส ศรีไวยพราหมณ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13762123301023นางสาวรายาวดี สุขประทังวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
13863122202064นางสาวจิตรทิวา ซ่อมแก้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13963422901022นางสาวอารีรัตน์ ดีโคตรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14063422901012นางสาวอภิชญา บุญอุไรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14163122202078นางสาวปิยธิดา ใจเปิ้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14263122202062นางสาวธันยาภรณ์ อุ่นเรือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14363422901017นางสาวธมลวรรณ ทัดขุนทดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14463422901018นายดนุพล เลิศคุณวุฒิวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14563422901004นายปกรณ์เกียรติ น้าศิริกุลกิจวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14663422901016นายสถาพร สุรินามวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14763422901002นางสาวพัชรีภรณ์ ทับห่วงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14863422901007นายสิทธา จันทรสมบัติวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14963422901008นายสหวัฒน์ ขาวขำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
15063422901010นางสาวประภาพร เปาะทองคำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
15162123321068นายจีระพันธ์ เฉลิมพลคณะวิทยาการจัดการ
15264823471078ร.ต.ธวัชชัย อินทร์หอมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15362123301009นายณัฐพล ตั้งศาสนกุลวงค์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
15461128302337นายธิติวุฒิ​ คุรุธรรม​จารุ​คณะวิทยาการจัดการ
15562123301035นายธานนท์ ยิ้มแฉ่งวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
15661131111054นางสาวกชกร ช่วยศรีสวัสดิ์คณะครุศาสตร์
15764423440016ร้อยตำรวจเอก ปรีดา ศรีโชละวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15863422901021นางสาวนฤภร เสนาชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
15963422901009นายณัฐวุฒิ มุขอ่วมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
16064123485004นางสาวสุทธิดา นิสีดาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
16164122232001นางสาวปาวีชนก นาคสุวรรณ์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
16262123440034นางสาวกนกอร สุบุญสันธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
16364123484032นายธนภัทร สุขล้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16463423471295จ่าอากาศเอก กฤติกา ดวงมะณีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
16562123329258นายปภพ ทองลายวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
16663423471294นายวิศณุ ศรีนาวาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
16762122205035นายศราวุฒิ ณีคงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16864823471043ส.ท.วรกิจ แดงบรรจงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
16962123466078นายสิทธินนท์ สำหนาววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
17062123466031นายอุดมศักดิ์ เปรมกิจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
17161131111073นางสาวศิริรัตน์ สุขไสวเนาว์คณะครุศาสตร์
17263422901001นายธีรภัทร แสนหาญวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
17362123321055นางสาวหรรษลักษณ์ พรวันชาติวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
17462123321063นางสาวไอริณ คงกระพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
17563423471115ส.ท.กษิดิศ อายุวะศรีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
17661131111057นางสาวรัชฎาวรรณ ธรรมวัฒน์คณะครุศาสตร์
17763123449237นายธนกร เรืองโรจน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17864823471007นายชัยวุฒิ พรมมืดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
17964823471156นางสาวฑีรณัฐ พุ่มโพธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
18064823471087นายปวเรศ พุ่มโพธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
18164823471138นางสาวพงศ์พัชรา นาควิลัยพรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
18264823471130นายขจรศักดิ์ นัฏสุภัคพงศ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
18364823471117ศุภกร ศุภพงศ์ปรีชาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
18462123449115นายเกียรติกุล สิทธิรสวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
18562123465073นายปฐวี ชูทองวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
18662123449051นางสาวพิชญาภา ศิริวงศ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
18763127312003นางสาวจิรนันท์ น้อยคงคณะวิทยาการจัดการ