รอบอบรมเดือน ตุลาคม 2565   อบรมวันที่ 1,2,8,9,10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 02
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
163423471301นายนัฐวุฒิ ขาวกระจ่างวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
263423471333นางสาวพัณณ์ภัสร์ อัมไพพันธ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
363122232017นางสาวนิรอซีลา สะลายาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
461123464001นางสาวจิรนันท์ จันทร์แก้ววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
564423471048นายบุญฤทธิ์​ ทำดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
663122901010นางสาวนริศรา ทีภูเวียงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
763133450069นายภัทรพงษ์ นุ่มวงษ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
863123462035นางสาวณัฐพร ไกลถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
962122901017นางสาวทิพย์สุดา ขันชารีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1062127340007นางสาวสุพรรณิการ์ นาคใหม่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1162127335015นายพงษ์เทพ ศรีเกษมคณะวิทยาการจัดการ
1263127336041นายนพวิชญ์ กระจกเอี่ยมคณะวิทยาการจัดการ
1363123405060นางสาวณัฐชยานันท์ แก้วสุจริตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1462127313097นางสาวสสิกาญจน์ สมบัติบาลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1563122205037นายอติเทพ แจ่มสาครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1663126607062นางสาวณัฐธิชา ราชสารคณะศิลปกรรมศาสตร์
1762127335005นายเด่นพงศ์ บุตรประสิทธิ์คณะวิทยาการจัดการ
1862127336073นายพศธร โสภาคณะวิทยาการจัดการ
1962127336052นางสาวธนาภรณ์ ลาดีคณะวิทยาการจัดการ
2063427321072นางสาวธัญพิชชา ตึกประโคนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2164427360099นางสาวปานจิตร แสงทองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2262828302002นายมงคล ชูช่วยคณะวิทยาการจัดการ
2362126613042นายกรชาล จั่นเพ็ชรคณะศิลปกรรมศาสตร์
2462123423104นายนนทวัฒน์ กมลวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2562123423128นายธีรดนย์ หมวดนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2659123442009นายศิวนาถ มัญชุไพบูลย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2762127312071นางสาวศิริลักษณ์ พลเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ
2862127312070นายอนุชา ป้อมวงษ์คณะวิทยาการจัดการ
2964423440086วรรฑดม นิลมัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3064423440131นายกฤษฎา โวหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3162121108048นายอัมรินทร์ เกตุวุฒิคณะครุศาสตร์
3263122232012นางสาวอาทิตยา น้ำพลอยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
3364423471141ส.ท.หญิง เตชินี ดีรัตน์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3464127313064นางสาวฤทัยรัตน์ มีสมคณะวิทยาการจัดการ
3564423471083จ่าสิบเอก สุรเชษฐ์ อาจพงษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3662122205029นางสาวพรรษชล พรหมมินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3763122228021นายจิฬาลักษณ์ จามน้อยพรหมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3863122230033นางสาวนิลาวรรณ ศรีวงษ์ษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3962128302149นายธนกร เมธีนพกฤตคณะวิทยาการจัดการ
4062123301046นางสาวสโรชา โพธิคำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4162127339113นายฐิติพงศ์ พานดอกไม้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4264423440078ส.ต.ต.วิษณุวัฒน์ คะสาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4359123442036นายชนกานต์ ภู่เกลี๊ยะวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
4464123450026นางสาวธิดารัตน์ อินทศรีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4563123464028นายเสฐียรพงค์ สินณรงค์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4663122203007นายสันติศักดิ์ บุญส่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4762123463010นางสาวณกัญญา แก้ววรรณาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4862127313083นายภูริวัฒน์ พูนศิริภูริญาคณะวิทยาการจัดการ
4962123328129นายพงศกร บัวเบิกวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5064823471157นางสาวจารุวรรณ เจริญฤทธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5164123450004นางสาวพรวิษา มุทาพรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5262122232032นางสาวฮะนีซะ จิวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
5362122232039นางสาวรูซานา มะเซ็งวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
5462123322025นางสาวณัฐริกา ทรัพย์รุ่งเรืองวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5564123450028นางสาวสิริวิมล สายสมบูรณ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5662123328079นางสาวเบญจภรณ์ หมาดหลีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5763123462017นางสาวปิยธิดา เพ็ชรากาลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5863123450002นายสรัลพร ชัยช่วยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5964823471077นายยศพล ชอบกิจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6062127335033นายธนมงคล คงมั่นคณะวิทยาการจัดการ
6164423471088นายประมวล สิงขรณ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6262123465032นายอดิศรณ์ เพ็ชรสุวรรณวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6363123321033นางสาวอนงค์นาฏ มีแจ้งวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6463122229025นางสาวจิตรโสภา เลิศประพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6562827313014นางสาวนฤมล นาเม็งคณะวิทยาการจัดการ
6663122230026นางสาวศศิวิมล สนธิช่วยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
6763122230055นางสาวลลิตา ทับทิมสัยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
6863122230031นางสาวมนัสวรรณ จรนิตย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
6963122230012นางสาวนันท์นภัส ระบำดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
7063122230077นางสาวศศิมาภรณ์ เจิมขุนทดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
7163122230051นางสาววีรดา พุทธมาเลวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
7263122230087นางสาวณิกษา เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
7363123472061นางสาวสัณศนีย์ หมวกสังข์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7461823329043นางสาวชุติมณฑน์ แก้วลอยมาคณะวิทยาการจัดการ
7564427323131นางสาวสุพิชญา เค็งสมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
7662123322121นายณภัทร เรืองทองวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
7762123322115นายฉัตรมงคล อินเคนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
7862123322105นายณัฐพงศ์ กาญจนจูฑะคณะวิทยาการจัดการ
7961122228056นายนนทฉัตร กลัดสมัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8062123471189นายพัฒนวรรษ จันภิรมย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ