รอบอบรมเดือน ตุลาคม 2565   อบรมวันที่ 1,2,8,9,10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 03
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
162122239024นางสาวชุติมาศ ช่วยรอดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
262128302181นางสาวธนพร เชื้อประทุมคณะวิทยาการจัดการ
362122239013นางสาวแวอานีซา อามะวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
462122239012นางสาวจุฑามาศ มะโนชัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
562122239011นางสาวน้ำฝน หอมหวลวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
662122239020นางสาวนิตยา เข็มเอี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
762128302171นางสาวศิขรินทร์ รักจันทร์คณะวิทยาการจัดการ
862123440143นางสาวสุชาดา อารีชมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
962127313184นายดุลยวัต กรุตสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ