รอบอบรมเดือน ตุลาคม 2565   อบรมวันที่ 1,2,8,9,10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 04
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
164823471093ทวีโชค พลข้อวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
264823471015นางสาวศุภากร อินทร์โตวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
362123471229นางสาวธัญวีร์ ปิ่นแก้ววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
464823471003ส.อ.หญิง ศิริรัตน์ ชัยบรรลือวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
564823471067ส.ต.หญิง ธนวรรณ จะเรียมพันธ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
664823471094สิบโทธีรัช ตุงคะเตชะวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
764823471106ส.อ.ธนวัฒน์ คำเนตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
862122228028นายชินาธิป หารธูปพงษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
964823471081สิบโทวัชรพงศ์ โชติกวณิชย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1064823471029สิบเอก วุฒินันท์ ศรีสมศักดิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1164823471080ส.ท.พงพิพัฒศ์ สรรประเสริฐวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1264823471063นางสาวอินธิรา โพธิ์ศรีดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1364423471043นายนครา ปานกลางวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1464423471120ส.อ.สราวุฒิ สังข์ติยานนท์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง