รอบอบรมเดือน ธันวาคม 2565    อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 01
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
158823315001นายจักรพันธ์ บุญจันทร์คณะวิทยาการจัดการ
261123440097นางสาวธัญชนก ปานอุทัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
363423471315ส.อ.ณัฐพล ดิษยวนิชวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
462131108008นายธนภัทร หนูแสงคณะครุศาสตร์
562131114003นางสาวกัญจนพร แซ่เจียมคณะครุศาสตร์
662127354009นางสาวนู้รฮูดา หมัดอะดัมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
762127321182นายพิชชากร คงมาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
861131108062นายรุจดนัย สินอุดมคณะครุศาสตร์
964427321059นางสาวอรัญญา โชติกะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1064427321053นางสาววิสาข์ เภาอ่อนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1162123322065นายขรรค์ชัย นาถมทองวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1262127313080นายธันยบูรณ์ อุยสุยคณะวิทยาการจัดการ
1364427323011นายไชยพาฆินทร์ อนันต์ไชยศิริวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1462823329007นายตรัยธรรม จงทวีธรรมคณะวิทยาการจัดการ
1563823471087นางสาวอินทุอร ว่องวรพรกุลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1663127312003นางสาวจิรนันท์ น้อยคงคณะวิทยาการจัดการ
1762122225012นายณภัทร ดัชถุยาวัตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1862127353080นายจักริน สว่างชาติวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1963127354020นางสาวเกตุสุดา สิริวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2064427346033นายยศกร คูณทวีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2162123440015นางสาวธัญวรัตน์ ชีพไธสงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2261123405112นายณัฐกานต์ เทพอักษรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2362123440040นางสาวเปรมวิกา เสาวโมกข์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2464427323098นางสาวชลิตา ตรีเดชาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2563127349048นายชลสิทธิ์ เจริญชนม์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2662131109024นายสันติกร วรรณโชติคณะครุศาสตร์
2762126607006นายรัตติกร โทสวนจิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
2862126607052นายคณัฏฐ์สณัน มุ่งแฝกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์
2962126607042นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
3063123449155นางสาววรารัตน์ เพชรรัตน์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3162131108017นางสาวพิรญาณ์ มั่นศักดิ์คณะครุศาสตร์
3262131108031นางสาวสิริวิมล แสงหิรัญคณะครุศาสตร์
3362121108064นางสาวสิริยากร นาลอยคณะครุศาสตร์
3462131108018นางสาวนันทิราพร ยอดสำโรงคณะครุศาสตร์
3562122505029นางสาวนฤมล คงสมแก้วคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3663123466026นางสาวจันจิรา วงค์จันทาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3763122243009นางสาวณัฐการ คลี่ใบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3863122243011นางสาวมิลลดา สอนโหคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3963122243014นางสาวปิยาพัชร ดีเบาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4062126614001นางสาวปรีดาภรณ์ จันทร์วิไลคณะศิลปกรรมศาสตร์
4161126607021นายเจษฎากร สกุลสันคณะศิลปกรรมศาสตร์
4262122232015นางสาวพิมลภัทร เสงี่ยมโคกกรวดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
4363123449015นางสาวพิชญ์ฌาวัน ปาละวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
4463823471061สิบเอก ทมะ สำเร็จผลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4563123329070นางสาวฐาปานีย์ ป้องกันนิธินันท์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4661123449250นายธีรพันธุ์ จันโทสีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
4762122232006นางสาวภัทราวดี ชูรัตน์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
4863127339064นายอนุชา มงคลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4961131108061นางสาวอังสุมาลิน รักษาภักดีคณะครุศาสตร์
5062123404039นางสาวณัฐฐินันท์ มีชูพร้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5165137681290นายCheng Qiวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5261131108001นางสาวปวีณา ปักษาวันคณะครุศาสตร์
5362123449039นางสาวสุรีรัตน์ กลักเพชรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
5462127354013นางสาวกัลย์สุดา พรมท้าววิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
5562122505053นางสาวณัชชา สวัสดิ์นะทีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5662126614018นางสาวสุธาวัลย์ ผาลาคณะศิลปกรรมศาสตร์
5762126607038นางสาวณัฏฐ์ชญา แสงปราชคณะศิลปกรรมศาสตร์
5862126614061นางสาวเพชรรัตน์ อิทธิพรมคณะศิลปกรรมศาสตร์
5962126611087นายศรัณย์พร ใจดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
6062126607050นางสาวปัทมาวรรณ ธรรมวงศาคณะศิลปกรรมศาสตร์
6163122239020นางสาวธัญวรัตน์ ครึกครื้นจิตรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
6262126607010นายกิตติพงศ์ วามขันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
6362126614006นายอัษฎาวุธ วิยาสิงห์คณะศิลปกรรมศาสตร์
6464423471079นางสาวภาพร พวงสมบัติวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6563123404009นางสาวชลิตา อยู่ศิริคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6663123329007นางสาวพิระดา สนธิสุขวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6763123404041นางสาวจิณห์วรา มุ่งคำคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6862123449052นางสาวสุทธิชา สร้อยสุมาลีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
6964423471082ส.ท.สิทธิพล ชำนาญกิจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7064423471233นายธีรพงษ์ สุยาอินทร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7164127321019นางสาวเหมรัช นิ่มนวลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7264127321027นางสาวอรสา สมเพ็ชรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7364127321124นางสาวจรีนุช บุดสาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7462127319005นางสาวสุภัคชญา เรือนนุชวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7562127319002นางสาวคัทรียา เลี่ยนชอบวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7662127319009นางสาวมนัสนันท์ ทองคำวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7762127319010นายจิรณัฐ บุญทับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7862127338019นายนนฐกร จินนุกูลคณะวิทยาการจัดการ
7962123442092นางสาวปิยะมน ปักษีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8062123442108นางสาวศศิประภา ขำสดวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8164423471288สิทธิชัย บุญเพลิงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8261123463012นางสาวศิครินทร์ การะเกษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8361127313011นายบุญฤทธิ์ ชวลิตจารีธรรมคณะวิทยาการจัดการ
8462123442109นางสาวอุบลพรรณ คงพัวะวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8564123472013นายณัฐกร จันรุนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8662123442021นายปริญญา หลบภัยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8764123450036นายวรานนท์ ผลผดุงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8864423471240นายอิสรา บำรุงรัตน์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8962127353041นางสาวณัฎฐา ชากำนันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
9064423471272ส.ท.สมพงศ์ สองแก้ววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9162126614057นางสาวกัลยรัตน์ ทองคนทาคณะศิลปกรรมศาสตร์
9262127319001นายภูศิลป์ รัตนพันธ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
9364423471236นายศุภกร ถิ่นสุขวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9464423471271ส.อ.อดิศักดิ์ แก้วเพชรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9562127310076นายชัชพล บุญญาปฏิภาคณะวิทยาการจัดการ
9662123464070นางสาวพัณณิตา สุวรรณฤทธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9762827313001นางสาวสุภาวดี หัวไผ่คณะวิทยาการจัดการ
9863122203122นางสาวกาญจนา ปักมาตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9962123442057นางสาวมิ่งกมล หมื่นขันวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
10062123322072นายจิตกรณ์ สุธนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10162123322066นางสาวกชพร เมคสุวรรณ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10264122525077นายอนุชา สอนราชคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10364122525051นายศุภกร พูนศรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10461123329218นายกฤษฎา ดำดินวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10564423471321ส.ต.พุฒิพล ชัยศิริกุลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10662126613045นางสาวปาจรีย์ แจ่มจำรัสคณะศิลปกรรมศาสตร์
10762122230123นางสาวรัตนาภรณ์ สวัสดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
10861122502021นางสาวซาเนีย ทิงเหมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10963823471034นายปิยะ คำน้อยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11063123464027นางสาวโยษิตา นิ่มนวลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11163127336003นางสาวอภิญญา หงษ์เวียงจันทร์คณะวิทยาการจัดการ
11263123464068นางสาวภารวี ม่วงลายทองวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11361126606060นายชัยธวัช หวันลาคณะศิลปกรรมศาสตร์
11463123464022นางสาวณัฐรุจา ดาลุนสิมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11563127315044นางสาวอริศรา ใจชอบคณะวิทยาการจัดการ
11663123464046นางสาวศศิธร คุณทิพย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11763123464017นางสาวสุดาทิพย์ ทุมเทียงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11863127313127นางสาวสุริสา วิชัยกุลคณะวิทยาการจัดการ
11963123464053นายอรรณพ แก้วเกียรติพงษ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12063127313013นางสาวธนาภรณ์ จันทะคุณคณะวิทยาการจัดการ
12163127313132นางสาวจารุวรรณ เนินกร่างคณะวิทยาการจัดการ
12263123464075นางสาววรรณิดา เชื้อแสงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12362123468019นางสาวปาลิดา ประริวันตะโกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี