รอบอบรมเดือน ธันวาคม 2565    อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 02
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
162126607051นายเอกสิทธิ์ กุลเรืองคณะศิลปกรรมศาสตร์
262126607025นางสาวกิตติมา แสงจันทร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
362123442017นางสาวนันภัทษรณ์ ธนชวาลวงศ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
462123442001นางสาวจันทรรัตน์ แซ่ภู่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
562122228067นายพชธกร สนธิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี