รอบอบรมเดือน ธันวาคม 2565    อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 04
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
163427322020นายHaifeng Qiuวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ