ท่านเลือกเข้าทดสอบ

เริ่มอบรมวันที่ 2 กรกฎาคม 2565   เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 03
อบรมวันที่ 2, 3, 4, 9, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น

* หมายถึง จำเป็นต้องกรอก

เลข 11 หลักบนบัตรศึกษา
ไม่ต้องใส่คำนำนาย
ตัวอย่าง 0851112222 หรือ 021112222

*    กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา และข้อมูลลงทะเบียนเข้าให้ถูกต้องให้ถูกต้อง