ท่านเลือกเข้าทดสอบ

เริ่มอบรมวันที่ 3 ธันวาคม 2565   เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 01
อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64

* หมายถึง จำเป็นต้องกรอก

เลข 11 หลักบนบัตรศึกษา
ไม่ต้องใส่คำนำนาย
ตัวอย่าง 0851112222 หรือ 021112222

*    กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา และข้อมูลลงทะเบียนเข้าให้ถูกต้องให้ถูกต้อง