หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-10-27 09:56:37


ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และนางสาวกัลยากร ทองมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet