ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน


หัวหน้าฝ่าย

นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ
                               
                            Mr. Jeffrey Dickie
  • โทรศัพท์ +662-160-1444
  • อีเมล
  • -------------


บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่มรัมย์
นักวิชาการศึกษา
นางบุญทิน ทองยศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร สารัตน์
นักวิชาการพัสดุนางสาวณัฏฐิญา นุชนาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกัลยากร  ทองมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางประมวล รักดี   
คนงาน