ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน


หัวหน้าฝ่าย

นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เชี่ยวชาญ(ด้านภาษา)                                                   
                                                                                         
                             Ms.Valentyna  Paparyha
                             ผู้เชี่ยวชาญ(ด้านภาษา)


               

                                  


บุคลากร

นางบุญทิน ทองยศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร สารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกัลยากร  ทองมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปวิตรา อรรถกิจการค้า

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวนลิตา   บุญโต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวนวรัตน์  สุขสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป