คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


คณะกรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ซุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
ประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
รองประธานกรรมการ


คณะกรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ
กรรมการ

นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
กรรมการและเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี

กรรมการและเลขานุการ