ติดต่อเรา


สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาLocation   :     เลขที่ 1    อาคาร31     ชั้น 4     ถนนอู่ทองนอก    เขตดุสิต    กทม.    10300

Tel            :    02 160 1221    หรือ   02 160 1224   หรือ   02 160 1442

E-mail     :    ilpc@ssru.ac.th

Facebook  :     https://www.facebook.com/ilpcssru/