โครงการเยียวยานักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตทางการเงินและยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 41 ทุน