ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)


         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยอมรับจากสังคมและหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ กว่า 7 ทศวรรษที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ   ด้วยศักยภาพด้านเครือข่ายที่เข้มแข็งจึงทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติ ในมิติต่าง ๆ  ได้แก่พันธกิจในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา  การบริการวิชาการสู่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช  เกิดวิชัย มีนโยบายและดำริให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญด้านการสอน และการวิจัยเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558    ตลอดจนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย  อันเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เหตุผลสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องเร่งขับเคลื่อนงานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบเนื่องจากในภาวะปัจจุบัน มีแรงผลักดันที่สำคัญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการทำงาน ตลาดแรงงานตลอดจนโครงสร้างอายุประชากรเหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อความจำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งปริมาณข้อมูลข่าวสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลกและสังคมของประเทศมีจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดเมื่อใดเราหยุดบริโภคข้อมูลข่าวสาร หมายถึงการหยุดยั้งอยู่กับที่นั้นคือการหยุดยั้งการเรียนรู้กระบวนการความก้าวหน้าทั้งสิ้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสร้างสังคมฐานความรู้ด้วยการส่งเสริม “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”   เพราะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่เกิดแบบผสมผสานขึ้นระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อื่น ๆตลอดชีวิต   ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์เพื่อดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าทันและเหมาะสม  หรืออีกนัยหนึ่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง  การรับรู้ความรู้ ทักษะและเจตคติ ตั้งแต่เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบันใดๆ   โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งนี้เป็นการเรียนรู้ที่สามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเองนั่นเอง

         ดังนั้น ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จึงมีการจัดตั้ง “สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

2. เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษารัดับนานาชาติ

3. เพื่อให้บริการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม ให้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา อบรมทั้งในรายวิชา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรรูปแบบปกติและหลักสูตรรูปแบบพิเศษ และให้สามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขขึ้นหรือเพื่อประกอบวิชาชีพ

5. เพื่อดำเนินกิจการร่วมทุน รับการสนับสนุน และร่วมบริหารจัดการความรู้ตรามอัธยาศัยร่วมกับหน่วยงานถายนอกและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องวิสัยทัศน์ (Vision)
         เป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


พันธกิจ (Mission)

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย


ภารกิจหลัก (Key result area)
         พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป


เสาหลัก

1.  ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

2.  คุณธรรม (Morality)

3.  เครือข่าย (Partnership) 

4.  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

5.  วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า "ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์"


วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity)

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust)

3.  มีเกียรติ สง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ (Dignity)


อัตลักษณ์ (Identity)

สร้างสรรค์การเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมีคุณธรรม

สร้างสรรค์การเรียนรู้  หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ โดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนี้สามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากลและส่งเสริมบริการวิชาการในหลากหลายมิติ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ ทันสมัย  และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ ทั้งนี้สามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง 


ค่านิยมหลัก (Core Values)

1.  มีนวัตกรรม (innovation)

2.  ทำงานอย่างมีพลวัต (dynamic)

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech)