แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสถาบัน


แผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสถาบัน


แผนประจำปีงบประมาณ 2564

 1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  :  Download
 2. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  :  Download
 3. แผนบริหารความเสี่ยง  :  Download
 4. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  :  Download
 5. แผนการจัดการความรู้  :  Download
 6. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  :  Download
 7. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  :  Download
 8. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  :  Download
 9. แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง  :  Download
 10. แผนทรัพยากรบุคคล  :  Download
 11. แผนพัฒนาบุคลากร  :  Download
 12. แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง  :  Download
 13. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  :  Download
 14. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  :  Download
 15. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  :  Download


แผนประจำปีงบประมาณ 2563

 1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  :  Download
 2. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  :  Download
 3. แผนบริหารความเสี่ยง  :  Download
 4. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  :  Download
 5. แผนการจัดการความรู้  :  Download
 6. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ  :  Download
 7. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  :  Download
 8. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  :  Download
 9. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  :  Download
 10. แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง  :  Download
 11. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  :  Download
 12. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  :  Download


แผนประจำปีงบประมาณ 2562

 1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  :  Download
 2. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  :  Download
 3. แผนบริหารความเสี่ยง  :  Download
 4. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  :  Download


แผนประจำปีงบประมาณ 2561

 1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  :  Download
 2. แผนการจัดการความรู้  :  Download
 3. แผนทรัพยากรบุคคล  :  Download
 4. แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  :  Download
 5. แผนบริหารความเสี่ยง  :  Download
 6. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  :  Download
 7. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  :  Download
 8. แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง  :  Download
 9. แผนพัฒนาบุคลากร  :  Download
 10. แผนพัฒนาเอกลักษณ์  :  Download
 11. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  :  Download
 12. แผนแสวงหาเครือข่าย  :  Download