เอกสารเผยแผร่โครงการต่าง ๆ


โครงการการอบรมภาษาอังกฤษ

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

2. กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เดือนพฤศจิกายน 2563

3. กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เดือนกุมภาพันธ์ 2564โครงการการสอบภาษาอังกฤษ

1. โครงการสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

2. กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

3. กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบเดือนมีนาคม 2564

4. กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบเดือนมีนาคม 2564 (รอบเพิ่มเติม)