เอกสารเผยแผร่โครงการต่าง ๆ


โครงการการอบรมภาษาอังกฤษ

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

2. กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เดือนพฤศจิกายน 2563

3. กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เดือนกุมภาพันธ์ 2564

4.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

5. กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เดือนกุมภาพันธ์ 2565

6. กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เดือนพฤษภาคม 2565


โครงการการสอบภาษาอังกฤษ

1. โครงการสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

2. กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

3. กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบเดือนมีนาคม 2564

4. กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบเดือนมีนาคม 2564 (รอบเพิ่มเติม)

5. โครงการการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf