ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ


ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษที่จัดอบรมโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทุนละ 2,500 บาท