ทำเนียบนักศึกษาทุน


ทำเนียบนักศึกษาทุนสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้


 การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 2018 International Academic Multidisciplines Research Conferences in Lisbon, Portugal
ระหว่างวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2561 ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (ประจำปีงบประมาณ 2562)

รหัสนักศึกษา : 57131110027

ชื่อ-สกุล : นายนรากร มั่นแก้ว

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

บทความวิจัย : Effects of Task-Based Learning Activities on Paragraph Writing Skill

ได้รับทุน : 100,000 บาท

รหัสนักศึกษา : 57131110017

ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริลักษณ์ อารีย์กิจ

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

บทความวิจัย : The Development of English speaking Skill for M.5 Students at Watborwornmongkol School by using Student Teams Achievement Divisions

ได้รับทุน : 100,000 บาท

 การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in London, England
ระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2562 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (ประจำปีงบประมาณ 2562)

รหัสนักศึกษา : 58131110029 

ชื่อ-สกุล : นางสาวศรัญญาพร ชายลม 

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

บทความวิจัย : Five-year Curriculum of Teacher Education in Thailand; Gain or Pain?

ได้รับทุน : 100,000 บาท

รหัสนักศึกษา : 59131110029

ชื่อ-สกุล : นายสหรัฐ ลักษณะสุต

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

บทความวิจัย : A Study of Condition and Expectation for Teachers’ Competencies in the 21st Century of the Pre-Service Teachers in the Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University

ได้รับทุน : 100,000 บาท


 การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Berlin, Germany
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ประจำปีงบประมาณ 2563)

รหัสนักศึกษา : 59131110034

ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชราศิลป ดอกจำปา

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

บทความวิจัย : Views of Online Education for the Improvement of English Studies

ได้รับทุน : 100,000 บาท

รหัสนักศึกษา : 58131110056

ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิกร ดานเด็น

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

บทความวิจัย : The 4th Year Students’ Perceptions of Extracurricular English-Speaking Activities Needed in the Faculty of Education in a Rajabhat University

ได้รับทุน : 100,000 บาท


รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลสอบภาษาอังกฤษดีเด่น ทุนนักศึกษาช่วยงานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ประจำปีงบประมาณ 2563

รหัสนักศึกษา : 60131110036

ชื่อ-สกุล : นายญาณพัฒน์ วราภรณ์

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 59122230020

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุราวรรณ์ สัตย์ซื่อ

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 59122230062

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภัทรา พรานรุ่งเรือง

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 59131110007

ชื่อ-สกุล : นางสาวชัชดา สิทธิประลีไทย

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 59122230083

ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทิมาย ศรีนาเรียง

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 59122230044

ชื่อ-สกุล : นางสาวนภสร พรมขันธ์

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 60131109050

ชื่อ-สกุล : นางสาวกวินนา ศรีสุวรรณ

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาไทย

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 59122230112

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิสารัช วัตถโกวิท

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 62123329020

ชื่อ-สกุล : นางสาวชรินรัตน์ การปลูก

คณะ/วิทยาลัย : คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 62123329237

ชื่อ-สกุล : นายภัทรนัช บุญเลิศ

คณะ/วิทยาลัย : คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 60123467020

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตน์ตะวัน  กิมน้อย

คณะ/วิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และ    สังคมศาสตร์

สาขาวิชา : สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ประจำปีงบประมาณ 2564

- ครั้งที่ 1/2564


รหัสนักศึกษา : 62122503016

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ กองแสน

คณะ/วิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 62123405091

ชื่อ-สกุล : นายวุฒิพงศ์ มะลิสา

คณะ/วิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 61128302305

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนันทิพย์ สีดาแก้ว

คณะ/วิทยาลัย : คณะวิทยาการจัดการ

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 62126611035

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรทัย ศรีธร

คณะ/วิทยาลัย : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 62123321074

ชื่อ-สกุล : นายวิรุธ บุตรพรม

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 61127339204

ชื่อ-สกุล : นายชยุต พงศ์สกุลคำโท

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 61122210047

ชื่อ-สกุล : นางสาวอิลฮัม หาไม

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 61123423094

ชื่อ-สกุล : นางสาวกชกร ยิ้มใจบุญ

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 60123442073

ชื่อ-สกุล : นายโชคชัย พรหมาซุย

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 61131110010

ชื่อ-สกุล : นายสิริวัฒน์ มุ่งเปลี่ยนกลาง         

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ประจำปีงบประมาณ 2564

- ครั้งที่ 2/2564


รหัสนักศึกษา : 62131109019

ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติมา ธรรมเรียง

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 62131109011

ชื่อ-สกุล : นายจิรายุธ พาหละ

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 62122503003

ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญญารัตน์ ทรัพย์บุญมี

คณะ/วิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับทุน : 2,500 บาท


 รหัสนักศึกษา : 61122401003

 ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพรรณ ภูพันดุง

 คณะ/วิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

 ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 62123321074

ชื่อ-สกุล : นางสาวภัททิยา ประสิทธิพันธ์

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 62122209017

ชื่อ-สกุล : นางสาวอารยา ประหยัดทรัพย์

คณะ/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 61123452008

ชื่อ-สกุล : นางสาวสมิตา ยังสุดใจ

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 62123321094

ชื่อ-สกุล : นางสาวธนพร ชัยวาณิชสกุล

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 61127339170

ชื่อ-สกุล : นางสาวปัณชญา อุตรชน

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 62122210001

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร สินทา        

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ประจำปีงบประมาณ 2564

- ครั้งที่ 3/2564


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล :

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


 รหัสนักศึกษา : 

 ชื่อ-สกุล : 

 คณะ/วิทยาลัย : 

 ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล :        

คณะ/วิทยาลัย :

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ประจำปีงบประมาณ 2565

- ครั้งที่ 1/2565


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล :

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


 รหัสนักศึกษา : 

 ชื่อ-สกุล : 

 คณะ/วิทยาลัย : 

 ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : 

คณะ/วิทยาลัย : 

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รหัสนักศึกษา : 

ชื่อ-สกุล :        

คณะ/วิทยาลัย :

ได้รับทุน : 2,500 บาท