ทำเนียบนักศึกษาทุน


รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ประจำปีงบประมาณ 2564

- ครั้งที่ 1/2564

รหัสนักศึกษา : 62122503016

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ กองแสน

คณะ/วิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 62123405091

ชื่อ-สกุล : นายวุฒิพงศ์ มะลิสา

คณะ/วิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 61128302305

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนันทิพย์ สีดาแก้ว

คณะ/วิทยาลัย : คณะวิทยาการจัดการ

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 62126611035

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรทัย ศรีธร

คณะ/วิทยาลัย : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 62123321074

ชื่อ-สกุล : นายวิรุธ บุตรพรม

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 61127339204

ชื่อ-สกุล : นายชยุต พงศ์สกุลคำโท

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 61122210047

ชื่อ-สกุล : นางสาวอิลฮัม หาไม

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 61123423094

ชื่อ-สกุล : นางสาวกชกร ยิ้มใจบุญ

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 60123442073

ชื่อ-สกุล : นายโชคชัย พรหมาซุย

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 61131110010

ชื่อ-สกุล : นายสิริวัฒน์ มุ่งเปลี่ยนกลาง         

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ประจำปีงบประมาณ 2564

- ครั้งที่ 2/2564

รหัสนักศึกษา : 62131109019

ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติมา ธรรมเรียง

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 62131109011

ชื่อ-สกุล : นายจิรายุธ พาหละ

คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 62122503003

ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญญารัตน์ ทรัพย์บุญมี

คณะ/วิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับทุน : 2,500 บาท

 รหัสนักศึกษา : 61122401003

 ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพรรณ ภูพันดุง

 คณะ/วิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

 ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 62123321074

ชื่อ-สกุล : นางสาวภัททิยา ประสิทธิพันธ์

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 62122209017

ชื่อ-สกุล : นางสาวอารยา ประหยัดทรัพย์

คณะ/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 61123452008

ชื่อ-สกุล : นางสาวสมิตา ยังสุดใจ

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 62123321094

ชื่อ-สกุล : นางสาวธนพร ชัยวาณิชสกุล

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท
รหัสนักศึกษา : 61127339170

ชื่อ-สกุล : นางสาวปัณชญา อุตรชน

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

ได้รับทุน : 2,500 บาท

รหัสนักศึกษา : 62122210001

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร สินทา        

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ได้รับทุน : 2,500 บาท


รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ประจำปีงบประมาณ 2564

- ครั้งที่ 3/2564

ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวฐาปนี นุ้ยเมือง

รหัสนักศึกษา:      62131109030

คณะ/วิทยาลัย:    คณะครุศาสตร์    

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564

ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวทัดดาว กลิ่นหอม

รหัสนักศึกษา:      62122521011

คณะ/วิทยาลัย:    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเภททุน:           ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม                                    ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวธัญญา แสงเปี่ยง    

รหัสนักศึกษา:      61123466061   

คณะ/วิทยาลัย:    คณะมนุษยศาสตร์และ                                                สังคมศาสตร์ 

ประเภททุน:           ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม                                    ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวอนงค์ชนก ตะนุมาตย์

รหัสนักศึกษา:      61128302213

คณะ/วิทยาลัย:    คณะวิทยาการจัดการ

ประเภททุน:           ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม                                    ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564

ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวภัทราภรณ์ แสงสว่าง

รหัสนักศึกษา:      61126613039

คณะ/วิทยาลัย:    คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภททุน:           ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม                                    ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวทวินันท์ เกษไชย   

รหัสนักศึกษา:      61123449158

คณะ/วิทยาลัย:    วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม บริการ

ประเภททุน:           ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม                                    ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวกันยา พรมแพงดี

รหัสนักศึกษา:      61123450043

คณะ/วิทยาลัย:    วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ประเภททุน:           ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม                                    ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564


ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวปนัสยา พลชำนิ

รหัสนักศึกษา:      62123321070

คณะ/วิทยาลัย:    วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ประเภททุน:           ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม                                    ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564

ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวนันทิกานต์ ศะศิธร 

รหัสนักศึกษา:      61127339156

คณะ/วิทยาลัย:    วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

ประเภททุน:           ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม                                    ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564

ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวญาตาวี จันทรัตนา

รหัสนักศึกษา:      62122210029

คณะ/วิทยาลัย:    วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ประเภททุน:           ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม                                    ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ประจำปีงบประมาณ 2565

- ครั้งที่ 4/2564

ชื่อ-นามสกุล:      นายภูวนาถ ประเสริฐสังข์

รหัสนักศึกษา:      62131109007       

คณะ/วิทยาลัย:   คณะครุศาสตร์

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564

ชื่อ-นามสกุล:      นายนิติ กล่อมสังข์

รหัสนักศึกษา:      62131109003

คณะ/วิทยาลัย:   คณะครุศาสตร์

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวธิดาพร พราหมณ์ทองหนูน

รหัสนักศึกษา:     61122505019 

คณะ/วิทยาลัย:   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวนิรัณยา แก้วบัวดี

รหัสนักศึกษา:      61122401010

คณะ/วิทยาลัย:   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564


ชื่อ-นามสกุล:      นายภูวรินทร์ ภู่พงศ์

รหัสนักศึกษา:      61128302311

คณะ/วิทยาลัย:   คณะวิทยาการจัดการ

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564
ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวโชติกา เสียมใหม

รหัสนักศึกษา:      61126613045

คณะ/วิทยาลัย:   คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564

ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวณิชกาญจน์ บุญคง

รหัสนักศึกษา:      62123449203

คณะ/วิทยาลัย:   วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564ชื่อ-นามสกุล:      นางสาวอทิตยา ทองนิยม

รหัสนักศึกษา:      61123464032

คณะ/วิทยาลัย:   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564


ชื่อ-นามสกุล:    นายสรยุทธ โชคเจริญนุกูล
รหัสนักศึกษา:    61123322027
คณะ/วิทยาลัย:   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564


ชื่อ-นามสกุล:       นางสาวจิราพัชร จาบประโคน

รหัสนักศึกษา:    61122210028
คณะ/วิทยาลัย:   วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ประเภททุน:  ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา                           อังกฤษ 2,500 บาท

อบรมรอบ:  วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564