ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน


หัวหน้าฝ่าย

นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฏฐิญา นุชนาง

รักษาการหัวหน้าฝ่ายภาษาต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ
                               
                         
  • โทรศัพท์ +662-160-1444
  • อีเมล
  • -------------


บุคลากร

นางบุญทิน ทองยศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร สารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกัลยากร  ทองมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปวิตรา อรรถกิจการค้า

นักประชาสัมพันธ์